Serveis

ASSESSORAMENT FISCAL

Assessorem i cobrim totes les necessitats de les persones físiques i jurídiques en tot allò relacionat amb el compliment de la normativa fiscal.

Duem a terme una gestió eficient i un assessorament personalitzat davant de cada necessitat fiscal que tinguin els nostres clients.

Una bona planificació i gestió fiscal és clau per al seu negoci, a Assessoria Vallirana en som plenament conscients, per la qual cosa brindem als nostres clients un servei personalitzat, proper i eficient.

Creació d'empreses

Altes d'empresaris i professionals

Assessorament fiscal integral

Declaracions d'IRPF, IVA i impost sobre societats

Declaracions mensuals, trimestrals i anuals

Càlcul i presentació d'impostos

Assistència tècnica davant d'inspeccions tributàries

Reclamacions i recursos davant de l'administració

Anàlisi economico-financera de les societats

Confecció i dipòsit de comptes anuals

Legalització de llibres comptables

Llibre d'IVA

Llibre diari, balanços i comptes de pèrdues i guanys

Comptabilització de seients periòdica

ASSESSORAMENT COMPTABLE

Oferim un assessorament professional permanent per garantir que la teva informació comptable representi en tot moment la realitat financera del teu negoci o empresa, facilitant així la presa de decisions.

Realitzem un seguiment comptable perquè sempre tingui a la vostra disposició els balanços i els comptes de la vostra empresa actualitzats. Interpretarem i assessorarem dins de la normativa les millors propostes comptables per reduir el pagament d’impost i fer-ne una planificació fiscal el més ajustada i personificada.

ASSESSORAMENT LABORAL

Gestió i assessorament en làmbit laboral i en les relacions de les empreses amb la Seguretat Social.

Tant per a societats com per a empresaris individuals amb personal contractat, oferim totes les gestions que en puguin derivar, les obligacions que demanen les administracions i resoldre qualsevol conflicte laboral que es pugui presentar.

Assessorament legal complet i recomanacions per a emprenedors

Gestió d'altes, variacions i baixes de treballadors a la tresoreria general de la Seguretat Social

Costos de contractació i estudi de modalitats de contracte de treball més convenient per a la vostra empresa

Preparació i confecció de tota mena de contractes de treball, mercantils i laborals

Comunicació al servei públic d'ocupació de nous contractes

Confecció dels rebuts de salaris - nòmines del personal, de conformitat amb la legislació vigent segons conveni de treball i sector d'activitat

Tramitació dels documents de cotització de l'empresa a la Seguretat Social

Gestió de deutes amb la Seguretat Social – ajornaments – certificacions

Preparació de sancions escrites i cartes d'acomiadament

Assistència jurídica i representació a les inspeccions de treball

Representació de l'empresa davant dels jutjats pertinents

Tramitació de jubilacions, incapacitats, baixes per maternitat

Servei especialitzat en règims especials (autònoms, empleades de la llar, agrari, artistes…)

Convenis especials de la Seguretat Social

Orientació en matèria de prevenció de riscos laborals i mútues

Alta, duplicat i rehabilitació de targeta de transport

Distintiu ecològic

Duplicat de la documentació

Canvi de nom

Matriculació

TRÀFIC

Al nostre despatx tenim gestors administratius col·legiats per realitzar tota mena de gestions en l'àmbit de trànsit.

HERÈNCIES I DONACIONS

L’herència o la transmissió de béns o diners està subjecte a l’impost de donacions i successions. Assessora’t per saber quan interessa més fer la transmissió de béns per reduir la càrrega impositiva.
Vine al nostre despatx i informa’t com fer les declaracions i quins passos has de seguir perquè tot estigui dins de la legalitat i els terminis establerts per la llei.

Durant el procés d’herència, ens encarreguem d’aconseguir les darreres voluntats, el testament, confeccionar l’herència i gestionar tots els tràmits per al pagament i adjudicacions de béns que s’hagin de fer a cada registre i organisme.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Des del nostre despatx ajudem els nostres clients en les relacions amb les administracions públiques. Gestionem qualsevol comunicació, notificació o proposta que t’enviïn des d’algun òrgan administratiu.

També sol·licitem subvencions i ajuts públics que puguin sol·licitar els nostres clients, tant en òrgans locals com estatals (ajuntaments, diputació, generalitat, govern.. ).

Cada cop és més freqüent les firmes digitals o la possessió de certificats electrònics per poder fer tràmits ciutadans via online. El nostre despatx et pot administrar el certificat electrònic tant a nivell individual com de societat.

Skip to content